Accidents de trànsit

i responsabilitat civil

 

RECLAMACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS

La responsabilitat civil comprèn els següents apartats:

  • Es pot reclamar una indemnització on hi ha hagut imprudència per part de l’empresari originada per la falta de mesures de seguretat a la feina o per qualsevol altra causa i el treballador ha patit danys físics que poden ser reclamats a la companyia que assegura la responsabilitat civil de l’empresa.

    El accidents de treball poden ser reclamats davant la jurisdicció civil, penal o social.

  • En el cas que s’hagin de reclamar danys i perjudicis contra els ajuntaments, l’administració autonòmica o l’estatal degut a que el seu mal funcionament ha provocat un dany corporal al ciutadà.
  • -Contractes d’assegurances.
    -Els atacs d’animals.
    -Els danys que tenen el seu origen en un producte o servei defectuós.

Aquests són alguns dels supòsits típics, a més dels accidents de trànsit, que vostè no té l’obligació de suportar, i que, per tant, té dret a ser indemnitzat.